Scechenyi حمام بوداپست به خاطر حمام ها و استخرهای خود معروف است، آب گرمی که در آن جا وجود دارد از صدها چشمه ی زیر زمینی فوران می کند. این استخر زیبا معروف ترین استخر سرباز بوداپست می باشد و تمام سال باز است.